ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

WE ARE SEN

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

สืบเนื่องจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค โดยบริษัทสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ประกอบกิจการซื้อขายที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม ขายที่ดินสร้างโรงงาน โกดังสินค้า และตามกฎหมายข้อบังคับของการจัดสรรที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรม จัดให้มีการบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2541 จึงก่อตั้ง บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด ขึ้น เพื่อการจัดการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค รวมถึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเขตประกอบการฯ ซึ่งออกแบบรองรับน้ำเสียได้ 9,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (น้ำเสียจากโรงงานภายในเขตประกอบการฯ 2,000-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทสยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด ได้ขยายใบอนุญาต และจัดทำระบบบำบัดทางเคมี เพื่อรองรับบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก จากโรงงานแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหาในการจัดการน้ำเสียดังกล่าว จากนั้นทางบริษัทสยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่จำกัด จึงรับบำบัดน้ำเสียทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการดำเนินงานตามการรับรองมาตรฐานต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

ผู้นำด้านบริการสิ่งแวดล้อมครบวงจร เพื่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ลงทุน และคู่ค้า

  1. สร้างความเป็นเลิศด้านผู้ให้บริการจัดการสิ่งแวดล้อม และสังคมทุกมิติอย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบ และบุคลากร อย่างเหมาะสม และเพียงพอกับทุกประเภทกิจกรรม
  3. มุ่งสู่ความเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. ทุกกิจกรรม มุ่งสู่ “วิสัยทัศน์บริษัท” อย่างแน่วแน่
OUR STANDARD
1
การดำเนินงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 , ISO 14001 และ ISO 45001 จาก BSI
รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry 4)
รางวัล CSR-DIW Continuous Award
ประจำปี 2021 2022 และ 2023
มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม
“ระดับเหรียญทอง” ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
และ Carbon Footprint for Organization ในปี 2565
รวมไปถึงรางวัล ECO Factory for Waste Processor อีกด้วย
โดยเรายังคงยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
Sssd
Plan Your Perfect Waste Management With Us
Layer 2 Copy
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา

Layer 1